За списанието

Списание „НАУКА“ е издание на Съюза на учените в България (СУБ) – творческо-професионална организация на българските учени, и негов печатен орган (чл. 7, т. 3 от Устава на СУБ). То е национално общонаучно периодично научно списание, основано през 1991 г. Списанието е не само печатен орган на организацията, но и запълва една важна ниша в българския научен периодичен печат. Периодичността му е на 2 месеца (6 броя годишно).

Списанието е предназначено за публикации от български и чуждестранни автори, които отговорят на научната му политика и критерии.

В списанието се публикуват материали, които кореспондират с професионалните интереси на български учени, преподаватели, млади изследователи, докторанти, студенти:

 • научни и обзорни статии;
 • за развитие на нови научни области и взаимни връзки между отделните научни направления в национален, европейски и световен мащаб;
 • по актуални проблеми на науката, технологиите, иновациите, висшето образование;
 • за програми и проекти, свързани с науката, иновациите, новите технологии, образованието, устойчивото развитие в полза на обществото;
 • по организация, научна политика и популяризиране на науката;
 • за културно-историческото наследство, вкл. за история на науката и техниката;
 • за видни български и чуждестранни учени;
 • за популяризиране дейността на държавни и неправителствени институции в областта на научните изследвания и иновациите;
 • за отличени български учени у нас и в чужбина;
 • за значими научни прояви, вкл. за дейности на секции и клонове на СУБ;
 • за предстоящи научни прояви у нас и в чужбина;
 • материали от информационен или организационен характер;
 • представяне на книги с тематика, отговаряща на редакционната политика на списанието.
  Списанието предоставя страниците си за публикуване на научното творчество на млади хора чрез специализираната си постоянна рубрика „Трибуна на младите“, която се осъществява с подкрепата на фондация „Еврика“.
  Статиите за сп. „Наука“ се рецензират анонимно от български и чуждестранни специалисти в дадената област и се докладват от член на редколегията.
  Списанието се публикува на български език със съдържание и резюмета на научните статии на английски език.То е насочено към широка аудитория от български читатели с интереси в областта на науката, културно-историческото наследство, технологиите, иновациите и образованието. В последния брой на всяка година се публикува указател със съдържанието на годишнината, включващ имената на авторите по азбучен ред на български и английски език.
 •